Tin tức

7 đường bay thương mại quốc tế được mở lại

Sau một thời gian dài phòng chống dịch bệnh Covid-19, Chính Phủ Việt Nam đã có những chỉ đạo mới sau khi đã có nhiều biện pháp để từng bước kiểm soát chặt chẽ đại dịch. Cụ thể, Chính Phủ Việt Nam đã mở các đường bay thương …

Thông tư số 20/2019/TT-NHNN về phòng chống rửa tiền

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 20/2019/TT-NHNN Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2019 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 35/2013/TT-NHNN …
EnglishVietnamUnknown