PNVT

Số điện thoại Phòng xuất nhập cảnh Quảng Bình

Phòng xuất nhập cảnh Quảng Bình (Quang Binh Office of Immigration) hay Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Quảng Bình là cơ quan quản lý nhà nước sẽ giúp người nước ngoài thực hiện các thủ tục khai báo tạm trú, cấp thẻ tạm trú, …

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Bắc Kạn

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Bắc Kạn (Bac Kan Office of Immigration)  là cơ quan giải quyết các thủ tục liên quan đến việc xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam và người nước ngoài tạm trú trên địa bàn của tỉnh Bắc Kạn. …

Số điện thoại Phòng xuất nhập cảnh Quảng Ninh

Phòng xuất nhập cảnh Quảng Ninh hay Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Quảng Ninh (Quang Ninh Office of Immigration) là cơ quan quản lý nhà nước sẽ giúp người nước ngoài thực hiện các thủ tục khai báo tạm trú, cấp thẻ tạm trú, cấp …

Phòng xuất nhập cảnh công an tỉnh Bắc Giang

Phòng xuất nhập cảnh Bắc Giang hay Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Bắc Giang (Bac Giang Immigration Office) là cơ quan quản lý nhà nước sẽ giúp người nước ngoài thực hiện các thủ tục khai báo tạm trú, cấp thẻ tạm trú, cấp …

Số điện thoại Phòng xuất nhập cảnh Hải Dương

Phòng xuất nhập cảnh Hải Dương (Hai Duong Immigration Office) hay Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Hải Dương là cơ quan quản lý nhà nước sẽ giúp người nước ngoài thực hiện các thủ tục khai báo tạm trú, cấp thẻ tạm trú, cấp …

Số điện thoại Phòng xuất nhập cảnh Hà Nam

Phòng xuất nhập cảnh Hà Nam hay Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Hà Nam (Ha Nam Immigration Office) là cơ quan quản lý nhà nước sẽ giúp người nước ngoài thực hiện các thủ tục khai báo tạm trú, cấp thẻ tạm trú, cấp …

Số điện thoại Phòng xuất nhập cảnh Hưng Yên

Phòng xuất nhập cảnh Hưng Yên (Hung Yen Immigration Office) hay Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Hưng Yên là cơ quan quản lý nhà nước sẽ giúp người nước ngoài thực hiện các thủ tục khai báo tạm trú, cấp thẻ tạm trú, cấp …

Số điện thoại Phòng xuất nhập cảnh Hải Phòng

Phòng xuất nhập cảnh Hải Phòng (Hai Phong Immigration Office) hay Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Hải Phòng là cơ quan quản lý nhà nước sẽ giúp người nước ngoài thực hiện các thủ tục khai báo tạm trú, cấp thẻ tạm trú, cấp …