PNVT

Không được chuyển đổi mục đích thị thực

Theo quy định tại Khoản 1, khoản 2, diều 7 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thì thị thực được cấp riêng cho từng …