PNVT

Số điện thoại Phòng xuất nhập cảnh Vĩnh Phúc

Phòng xuất nhập cảnh Vĩnh Phúc hay Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Vĩnh Phúc (Vinh Phuc Immigration Office) là cơ quan quản lý nhà nước sẽ giúp người nước ngoài thực hiện các thủ tục khai báo tạm trú, cấp thẻ tạm trú, cấp …

Số điện thoại Phòng xuất nhập cảnh Thái Bình

Phòng xuất nhập cảnh Thái Bình hay Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Thái Bình (Thai Binh Immigration Office) là cơ quan quản lý nhà nước sẽ giúp người nước ngoài thực hiện các thủ tục khai báo tạm trú, cấp thẻ tạm trú, cấp …

Số điện thoại Phòng xuất nhập cảnh Nam Định

Phòng xuất nhập cảnh Nam Định (Nam Dinh Immigration Office) hay Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Nam Định là cơ quan quản lý nhà nước sẽ giúp người nước ngoài thực hiện các thủ tục khai báo tạm trú, cấp thẻ tạm trú, cấp …

Số điện thoại Phòng xuất nhập cảnh Ninh Bình

Phòng xuất nhập cảnh Ninh Bình (Ninh Binh Immigration Office) hay Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Ninh Bình là cơ quan quản lý nhà nước sẽ giúp người nước ngoài thực hiện các thủ tục khai báo tạm trú, cấp thẻ tạm trú, cấp …

Số điện thoại Phòng xuất nhập cảnh Nghệ An

Phòng xuất nhập cảnh Nghệ An hay Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Nghệ An (Nghe An Immigration Office) là cơ quan quản lý nhà nước sẽ giúp người nước ngoài thực hiện các thủ tục khai báo tạm trú, cấp thẻ tạm trú, cấp …

Số điện thoại Phòng xuất nhập cảnh Hà Tĩnh

Phòng xuất nhập cảnh Hà Tĩnh (Ha Tinh Immigration Office) hay Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Hà Tĩnh là cơ quan quản lý nhà nước sẽ giúp người nước ngoài thực hiện các thủ tục khai báo tạm trú, cấp thẻ tạm trú, cấp …