Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam là văn bản mới nhất có quy định về ký hiệu thị thực, thời hạn của thị thực được cấp cho người nước ngoài; thủ tục cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài; điều kiện nhập cảnh, xuất cảnh của người nước ngoài cũng như các trường hợp được cấp thẻ tạm trú và ký hiệu thẻ tạm trú, thời hạn của thẻ tạm trú đối với người nước ngoài tại Việt Nam.

Luật sửa đổi, bổ sung Luật nhập cảnh, xuất cảnh mới nhất

Sơ nét về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam là văn bản luật được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 8 ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2019 theo số 51/2019/QH14.

Luật sửa đổi, bổ sung này gồm 2 điều, trong đó điều 1 đề cập đến các quy định được sửa đổi, bổ sung của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Điều 2 đề cập đến hiệu lực thi hành của Luật sửa đổi, bổ sung của luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực thi hành khi nào?

Theo điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2020.

Xem toàn văn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Để biết rõ những quy định được sửa đổi, bổ sung của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam mới nhất, các bạn hãy xem toàn văn Luật sửa đổi bổ sung tại đây.

Và khi nghiên cứu, tìm hiểu về vấn đề xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài tại Việt Nam, bạn cần tìm hiểu song song Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2019.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top