Lạng Sơn

Tên giao dịch (tiếng Anh): Chu Van An High School for the Gifted
Địa chỉ: Số 2 Chu Văn An – Phường Đông Kinh – Thành phố Lạng Sơn
Địa chỉ tiếng Anh: 2 Chu Van An, Dong Kinh Ward, Lang Son City
Quốc gia- tỉnh :
EnglishVietnamUnknown