CÔNG TY TNHH DECATHLON VIỆT NAM – 0305728805

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY TNHH DECATHLON VIỆT NAM – 0305728805
Tên giao dịch (tiếng Anh):
DECATHLON VIETNAM CO., LTD
Địa chỉ:
Lầu 6, số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
6th Floor, 561A Dien Bien Phu Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật:
PIERRE, RÉMI, ALEXANDRE DALLIES LABOURDETTE / LIONEL, MARTIAL ADENOT
Mã số thuế:
0305728805 – 22/05/2008
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đối với các trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm liên hệ Sở Công Thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (nếu có) theo đúng quy định trước khi hoạt động kinh doanh (trừ các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại Điều 6, Điều 50 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP) Đối với hàng hóa là phế liệu: Doanh nghiệp có trách nhiệm chấp hành các quy định của Thông tư số 01/2013/TT-BTNMT ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất; Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và các văn bản pháp luật có liên quan về việc kinh doanh phế liệu.
7020 (Chính)
Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý, cụ thể: Dịch vụ tư vấn quản lý tổng hợp, dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất trong doanh nghiệp (doanh nghiệp không được cung cấp dịch vụ pháp lý, dịch vụ thuế và kế toán; không được cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý danh mục đầu tư ngắn hạn; không được thực hiện dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò ý kiến công chúng; không được thực hiện hoạt động liên quan lĩnh vực quảng cáo; không được thực hiện dịch vụ tư vấn việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động – việc làm; không hoạt động vận động hành lang). (CPC 865) Dịch vụ giám định thương mại đối với các sản phẩm đồ dùng thể thao (doanh nghiệp không cấp Chứng thư giám định).
4690
Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: – Thực hiện quyền xuất khẩu các hàng hóa phù hợp với lộ trình quy định tại Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương và quy định của pháp luật Việt Nam, không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. – Thực hiện quyền nhập khẩu các hàng hóa có mã số HS: 3506, 3901 → 3926, 4008, 4009, 4016, 4113, 4115, 4201 → 4203, 4205, 4304, 4804, 4821, 5208 → 5212, 5401, 5512 →5516, 5602 → 5608, 5804, 5806 → 5808, 5902, 5903, 5906, 5907, 6001, 6002, 6006, 6101 →6110, 6112, 6201 → 6211, 6216, 6306, 6307, 6402 → 6406, 6815, 7019, 7215, 7223, 7317, 7318, 7616, 8308, 8432, 8456, 8480, 8703, 8711 → 8714, 8903, 9503, 9506, 9507, 9606, 9607, 9609 và 5402, 5809, 6212 theo quy định pháp luật Việt Nam. Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu các hàng hóa có mã số HS: 0714, 0909, 1001, 1102, 1204, 1207, 1704, 1806, 1902, 1904, 1905, 2005, 2007 -> 2009, 2106, 2201, 2202, 2306, 2309, 2501, 2505, 2508, 2519, 2712, 2811, 2836, 3005, 3304, 3307, 3401 -> 3403, 3405, 3807 -> 3809, 3814, 3824, 4005, 4007, 4011, 4013, 4015, 4421, 4503, 4823, 4908, 5404, 5406, 5407, 5609, 6004, 6005, 6111, 6113 -> 6117, 6214, 6217, 6301, 6302, 6304, 6401, 6504 -> 6507, 6601 -> 6603, 7009, 7304, 7306, 7312, 7315, 7320, 7323, 7326, 7415, 7612, 7615, 7806, 7907, 8104, 8201, 8203 -> 8206, 8211, 8215, 8301, 8302, 8306, 8307, 8413, 8414, 8423, 8425, 8471, 8479, 8481 -> 8484, 8501, 8504 -> 8507, 8512, 8513, 8516 -> 8519, 8525, 8526, 8529, 8531, 8536, 8537, 8543, 8544, 8708, 8716, 8907, 9001, 9003 -> 9006, 9013, 9014, 9019, 9020, 9025, 9026, 9029 -> 9031, 9102, 9113, 9208, 9401, 9403 -> 9405, 9504, 9603, 9608, 9610, 9615, 9617, 9619 theo quy định pháp luật Việt Nam. (CPC 622)
4799
Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa có mã số HS 3506, 3901 → 3926, 4008, 4009, 4016, 4113, 4115, 4201 → 4203, 4205, 4304, 4804, 4821, 5208 → 5212, 5401, 5402, 5512 → 5516, 5602 → 5608, 5804, 5806 → 5808, 5809.00.00, 5902, 5903, 5906, 5907, 6001, 6002, 6006, 6101 → 6110, 6112, 6201 → 6211, 6212, 6216, 6306, 6307, 6402 → 6406, 6815, 7019, 7215, 7223, 7317, 7318, 7616, 8308, 8432, 8456, 8480, 8703, 8711 → 8714, 8903, 9503, 9506, 9507, 9606, 9607, 9609 theo quy định pháp luật Việt Nam. Thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa có mã số HS 0714, 0909, 1001, 1102, 1204, 1207, 1704, 1806, 1902, 1904, 1905, 2005, 2007 -> 2009, 2106, 2201, 2202, 2306, 2309, 2501, 2505, 2508, 2519, 2712, 2811, 2836, 3005, 3304, 3307, 3401 -> 3403, 3405, 3807 -> 3809, 3814, 3824, 4005, 4007, 4011, 4013, 4015, 4421, 4503, 4823, 4908, 5404, 5406, 5407, 5609, 6004, 6005, 6111, 6113 -> 6117, 6214, 6217, 6301, 6302, 6304, 6401, 6504 -> 6507, 6601 -> 6603, 7009, 7304, 7306, 7312, 7315, 7320, 7323, 7326, 7415, 7612, 7615, 7806, 7907, 8104, 8201, 8203 -> 8206, 8211, 8215, 8301, 8302, 8306, 8307, 8413, 8414, 8423, 8425, 8471, 8479, 8481 -> 8484, 8501, 8504 -> 8507, 8512, 8513, 8516 -> 8519, 8525, 8526, 8529, 8531, 8536, 8537, 8543, 8544, 8708, 8716, 8907, 9001, 9003 -> 9006, 9013, 9014, 9019, 9020, 9025, 9026, 9029 -> 9031, 9102, 9113, 9208, 9401, 9403 -> 9405, 9504, 9603, 9608, 9610, 9615, 9617, 9619 theo quy định pháp luật Việt Nam. Thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập khẩu hoặc không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 632)
Giấy phép kinh doanh:
0305728805 – 22/05/2008
Quốc gia- tỉnh :

Send Message to listing owner

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top