A Japanese flag flutters in front of a shipping container area, at a port in Tokyo

A Japanese flag flutters in front of a shipping container area, at a port in Tokyo November 12, 2012. REUTERS/Yuriko Nakao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top