Ngữ pháp + bài tập trắc nghiệm tiếng Anh online

Cụm giới từ trong tiếng Anh > 1000 từ (rất hay)

Cụm giới từ trong tiếng Anh không dễ gì chúng ta nhớ hết, mỗi từ lại không theo bất kỳ quy luật nào, vì vậy chỉ có cách là nhớ (học thuộc lòng) mà thôi. Hiểu được điều này, chúng tôi sưu tâm > 1000 Cụm giới từ …
EnglishVietnamUnknown